Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Các dự án đầu tư đều có mẫu kê khai thuế GTGT riêng để nộp cho cơ quan thuế theo quy định. Sau đây hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư tại đây.

Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-ĐK-TCT

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu 08-MST

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Nội dung chi tiết của Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư, mời các bạn tham khảo:

Mẫu số: 02/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm ….... hoặc quý .......... năm ...........

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………...............................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..............

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ............................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: ...................................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..............................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….............

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .....................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ..............................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT
1 Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang [21]
1a Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ chủ dự án đầu tư [21a]
2 Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư
2.1 Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ [22] [23]
2.2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [24] [25]
b Điều chỉnh giảm [26] [27]
3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([28] = [23] + [25] - [27]) [28]
4 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [28a]
5 Thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư ([29] = [21]+[21a]+[28]-[28a]) [29]
6 Thuế GTGT đề nghị hoàn
6.1 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn [30a]
6.2 Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn [30]
7 Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ [31]
8 Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29]-[30a]-[30]-[31] ) [32]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: - GTGT: giá trị gia tăng

- HHDV: hàng hoá dịch vụ

Các bạn có thể tải Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư định dạng .DOC hoặc .PDF về chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
1 6.521
0 Bình luận
Sắp xếp theo