Mẫu số 01T/BCN-KHĐT: Thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm

Mẫu số 01T/BCN-KHĐT: Thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm là gì? Mẫu bản thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 01T/BCN-KHĐT: Thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm là gì?

Mẫu số 01T/BCN-KHĐT: Thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê tổng hợp, kết quả thu chi bảo hiểm... Mẫu được ban hành theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu số 01T/BCN-KHĐT: Thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm

- Biểu số: 01T/BCN-KHĐT

(Ban hành theo QĐ s456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXHVN)

Ngày nhận báo cáo:

- Tại BHXH tnh: ngày 05 tháng sau tháng BC

- Tại BHXH VN: ngày 10 tháng sau tháng BC

THỐNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU-CHI BHXH, BHTN, BHYT

Tháng …..năm .....

Đơn vị tổng hợp báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ KHĐT

Đơn vị nhận báo cáo:

- BHXH tỉnh

- BHXH Việt Nam

STT

CÁC CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Mã số

Số thực hiện từ đầu năm đến tháng trước

Số thực hiện trong tháng

Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo

Đánh giá tình hình thực hiện

Ước thực hiện tháng sau

So với tháng trước liền kề

So với cùng kỳ năm trước

So với KH giao

A

B

C

1

2

3=1+2

4

5

6

7

I

Tng số người đóng BHXH, BHTN, BHYT

Người

1

1

Số người đóng BHXH

Người

2

BHXH bắt buộc

Người

3

BHXH tự nguyện

Người

4

2

Sngười đóng BHTNLĐ-BNN

Người

5

3

Số người đóng BHTN

Người

6

4

Số người đóng BHYT

Người

7

II

Tng s tin thu BHXH, BHTN, BHYT

Triệu đồng

8

1

Thu BHXH

Triệu đồng

9

1,1

BHXH bắt buộc

Triệu đồng

10

1,2

BHXH tự nguyện

Triệu đồng

11

2

Thu BHTNLĐ-BNN

Triệu đồng

12

3

Thu BHTN

Triệu đồng

13

4

Thu BHYT

Triệu đồng

14

5

Thu lãi phạt chậm đóng

Triệu đồng

15

III

Tng số nợ BHXH, BHTN, BHYT

Triệu đồng

16

1

NBHXH

Triệu đồng

17

2

NBHTN

Triệu đồng

18

3

N BHTNLĐ-BNN

Triệu đồng

19

4

N BHYT

Triệu đồng

20

Trong đó: NSNN nợ (nhóm 3, 4)

Triệu đồng

21

IV

Số người được giải quyết hưng mới BHXH

22

1

Hàng tháng

Người

23

1.1

Hưu trí

Người

24

1.2

Tuất

Người

25

1.3

TNLĐ-BNN

Người

26

2

Một lần

Người

27

2.1

BHXH 1 lần

Người

28

2.2

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Người

29

2.3

TNLĐ 1 lần

Người

30

2.4

Chết do TNLĐ

Người

31

2.5

Bệnh nghề nghiệp 1 lần

Người

32

2.6

Tuất 1 lần

Người

33

2.7

Trợ cấp khu vực 1 lần

Người

34

2.8

Mai táng phí

Người

35

3

Ốm đau

Lượt người

36

4

Thai sản

Lượt người

37

5

Dưỡng sức PHSK

Lượt người

38

V

Số người được giải quyết hưởng mới các chế độ BHTN

39

1

Trợ cấp thất nghiệp

Người

40

2

Hỗ trợ học nghề

Người

41

3

Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề

Người

42

4

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Người

43

VI

Số lượt người KCB BHYT

Lượt người

44

1

Ngoại trú

Lượt người

45

2

Nội trú

Lượt người

46

VII

Tng số tiền chi BHXH, BHTN, BHYT

Triệu đồng

47

1

Chi BHXH

Triệu đồng

48

Từ nguồn NSNN

Triệu đồng

49

Từ nguồn quỹ

Triệu đồng

50

2

Chi BHTN

Triệu đồng

51

3

Chi KCB BHYT

Triệu đồng

52

4

Chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT

Triệu đồng

53


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Người kiểm tra biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

..., ngày...tháng...năm……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01T/BCN-KHĐT: Thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm

Mẫu số 01T/BCN-KHĐT: Thống kê tổng hợp kết quả thu chi bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo