Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế

Mẫu quyết định về việc hoàn thuế

Mẫu quyết định về việc hoàn thuế là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hoàn thuế cho cá nhân, tổ chức. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin cơ quan thuế ra quyết định, thông tin cá nhân, tổ chức được hoàn thuế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định hoàn thuế tại đây.

Mẫu quyết định về việc hoàn thuế

Mẫu quyết định về việc hoàn thuế

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hoàn thuế như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................................

..........., ngày ........ tháng .......... năm ........

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hoàn thuế

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày ..... tháng .... năm ..... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế;

- Căn cứ vào Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm... kèm theo hồ sơ của: ....(tên người nộp thuế, mã số thuế)...;

- Theo đề nghị của ......;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hoàn trả cho (Ông/Bà/Tổ chức): ......................................................

Mã số thuế:...................................................................................................

Tổng số tiền thuế là: ................................................................ đồng

(bằng chữ: ................................................................................................).

Trong đó: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Tên loại thuế
Số tiền thuế
được hoàn
Thời gian phát sinh số thuế được hoàn
...(chi tiết theo từng loại thuế)...

Lý do hoàn thuế: ...........................................................................................

Hình thức hoàn trả: Tiền mặt Chuyển khoản

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước .................................................

Điều 2: Trả tiền lãi cho thời gian ...(ghi rõ số ngày)... chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế là .................... đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
....(tên người nộp thuế)..., ...(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KK, ...........;
- Lưu: VT, ........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 1.139
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.