Mẫu số 01.MTCN: Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Mẫu số 01.MTCN: Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là gì? Mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 01.MTCN: Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là gì?

Mẫu số 01.MTCN: Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 01.MTCN: Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Mẫu số 01.MTCN

TÊN CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

……….., ngày tháng năm

BÁO CÁO
Kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi của cơ sở khảo nghiệm gồm các nội dung sau:

1. Tên cơ sở khảo nghiệm: …………………………………………………………….

2. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu khảo nghiệm: ……………………………………….

3. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi khảo nghiệm kèm theo hồ sơ về thành phần, hiệu quả, cách bảo quản, sử dụng, nhãn mác, bao bì: ………………………………….

4. Tình trạng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trước khi khảo nghiệm

5. Nội dung khảo nghiệm: ……………………………………………………………..

6. Địa điểm, thời gian, quy mô và phương pháp khảo nghiệm: ……………………

7. Kết quả khảo nghiệm: ………………………………………………………………

8. Kết luận và kiến nghị: ……………………………………………………………….

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu số 01.MTCN: Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Mẫu số 01.MTCN: Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo