Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, nội dung xử phạt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng như sau:

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-XPVPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng,
bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ.........................................................................................................................

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số……………………./BB-VPHC do ………………………… lập tại....................... về hành vi ...................................

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình số…………………./………………………. ngày….. tháng ........ năm……….tại ........................................................................................

Căn cứ Văn bản giao quyền số ………./…………. ngày…. tháng …. năm ……. (nếu có),

Tôi: …………………… Chức vụ:……………………….. Đơn vị: .......................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức:............................................................................................................

Sinh ngày……tháng…….năm……….. Quốc tịch:…………….Nghề nghiệp: ...........

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ ĐKKD số: ..............................................

Cấp ngày:………/………./………….. Nơi cấp:.............................................................

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ....................................................................

…………………………………………………………..quy định tại: ........................

- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):..................................................................

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: ..............................................................................................

.........................................................................................................................................

- Hình thức phạt bổ sung:................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Các biện pháp khắc phục hậu quả:...............................................................................

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả…………, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Nếu cá nhân/tổ chức không thực hiện, phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng……năm …………..

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức…………………………………………. ……..để chấp hành Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức phải nộp tiền phạt vào tài khoản số:………………………………. tại Kho bạc nhà nước:…………………………………………. trong thời hạn…………………. kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho …………………………………………………………………………… để thu tiền phạt.

3. ……………………………………………………………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Đánh giá bài viết
1 39
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo