Mẫu quyết định kết nạp đội

Mẫu quyết định kết nạp đội là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp đội viên cho các em học sinh. Mẫu bản quyết định nêu rõ học sinh được kết nạp, năm học. Mẫu quyết định lấy điều lệ Đội, nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đội làm căn cứ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kết nạp đội viên tại đây.

1. Mẫu quyết định kết nạp đội số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI…………..

SỐ:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

……, ngày tháng năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đội viên

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI…………..

  • Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Hội đồng đội huyện;
  • Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ huy liên đội;
  • Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng cá nhân và sự giới thiệu của chi đội;
  • Nay Ban chỉ huy liên đội trường……………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết nạp ….. bạn vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 3 lời hứa của đội viên ở Điều 2 Chương I Điều lệ đội viên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí, lớp 3A, 3B chi đội 4A, 4B, 5A , 5B và các bạn có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Hội đồng đội xã (B/c)

- Ban giám hiệu (B/c)

- 2 chi đội (T/h)

- Lưu hồ sơ đội

TM.BCH LIÊN ĐỘI

LIÊN ĐỘI TRƯỞNG

2. Mẫu quyết định kết nạp đội số 2

Mẫu quyết định kết nạp đội

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kết nạp đội như sau:

HĐĐ Huyện ..........................

HĐĐ trường .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
..........., ngày..tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ TRẤN ..........................................

Căn cứ vào điều lệ Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đội

Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân và giới thiệu của chi đội

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp các em sau thuộc khối lớp ........ - Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong học kỳ ....... năm học ................................ vào Đội TNTP Hồ Chí Minh (có danh sách đính kèm)

Điều 2: Ban chỉ huy Liên – Chi đội có nhiệm vụ giúp đỡ các em thực hiện tốt nhiệm vụ của người đội viên

Điều 3: Liên đội và các em có tên trên căn cứ vào quyết định thi hành

CHỦ TỊCH HĐĐ TRƯỜNG

3. Mẫu quyết định kết nạp đội số 3

BCH ĐỘI ...........

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

.............., ngày....tháng....năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đội viên mới

Năm học: ..............

- Căn cứ vào nội dung điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng của các em nhi đồng khối lớp ....... tự nguyện xin vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội xã ............:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xét kết nạp ...... em nhi đồng lớp ........ vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh của trường (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 03 lời hứa của đội viên ở điều 2 chương I Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Các thành viên có tên trong danh sách (theo điều 1) có nhiệm vụ thực hiện theo quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.

TM HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ ...............

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.596
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo