Mẫu quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người bị hủy quyết định, lý do hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Mẫu quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …../QĐ-LĐTBXH

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH, THÀNH PHỐ………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội;

Nghị định số ................ ngày...tháng..năm.... của Chính phủ;

Thông tư số ...................... ngày...tháng...năm... của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Căn cứ đề nghị của ông/bà…………………… (đối với trường hợp người lao động đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp);

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp số……………./QĐ-LĐTBXH ngày …./…../…. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với ông/bà ……………………………… vì (nêu lý do)

............................................................................................................................

Điều 2. Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm cơ sở tính hưởng trợ cấp cấp thất nghiệp của ông/bà tại Quyết định số …./QĐ-LĐTBXH nêu trên sẽ được bảo lưu và thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số ...................... nêu trên.

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………………………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu VT

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 709
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.