Mẫu quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện. Mẫu nêu rõ thông tin người nghiện, thông tin cơ sở cai nghiện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện như sau:

UBND …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……….../………….

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

QUYẾT ĐỊNH
Đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện (Trung tâm CB-GD-LĐXH) để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

CHỦ TỊCH UBND (Xã, phường, thị trấn) …………………………….

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012……………................…………;

Căn cứ…………………………………………………………...............………….;

Theo đề nghị của cơ quan Công an (tên cơ quan lập hồ sơ) ………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện (Trung tâm CB-GD-LĐXH) để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với:

Ông/bà …………………………Sinh ngày… tháng…..năm….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điều 2. Trong thời gian quản lý, tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm:

a) Không để người được quản lý tiếp tục vi phạm pháp luật;

b) Bảo đảm sự có mặt của người được quản lý khi có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Điều 3. Trong thời gian quản lý, người được quản lý có trách nhiệm sau: Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và nội quy của Trung tâm……..

Điều 4. Thời hạn quản lý được tính từ khi lập hồ sơ cho đến khi người có thẩm quyền đưa đối tượng đi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và trưởng các ban, ngành liên quan thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu: ……………..

CHỦ TỊCH
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

Đánh giá bài viết
1 318
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo