Mẫu quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mẫu quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là gì? Mẫu bản quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là gì?

Mẫu quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định... Mẫu được ban hành theo Nghị định 82/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-BGTVT

……….., ngày …. tháng ….. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số …../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ……..năm 2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Căn cứ Công văn số……… ngày ... tháng ... năm .... của Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động của (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển);

Theo đề nghị của………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ sở phá dỡ tàu biển sau đây được phép tiếp nhận tàu biển để phá dỡ:

1. Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ......................................................................................

2. Địa chỉ: ...................................................................................................................

3. Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................

3. Người đại diện theo pháp luật: .................................................................................

4. Loại tàu biển phá dỡ: ...............................................................................................

5. Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển phá dỡ: .....................................................

Điều 2. Cảng vụ hàng hải ………………….có trách nhiệm sau đây:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực cảng biển ……………………………và được thu các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ điều kiện thực tế của cơ sở phá dỡ, giới hạn độ sâu vùng nước, luồng cảng biển và các quy định có liên quan của pháp luật để cho phép tàu biển có thông số kỹ thuật phù hợp vào phá dỡ bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 3. Cơ sở phá dỡ tàu biển căn cứ Quyết định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện hoạt động phá dỡ đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan căn cứ Quyết định này và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ……… và thay thế Quyết định số ……/QĐ-BGTVT ngày ... tháng … năm….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (trong trường hợp cấp lại).

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan (01 bản);
- UBND tỉnh, thành phố có liên quan (01 bản);
- Cơ sở phá dỡ tàu biển đề nghị (01 bản);
- ………………………………………….;
-Lưu: VT,....

BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ htên, đóng dấu)

Mẫu quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mẫu quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo