Mẫu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

………(1)………
………(2)………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……….., ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập …….. (3) ……..

…….. (4) …….

Căn cứ ……………………………….…………………..(5)................................................ ;

Căn cứ............................................................................................................................. ;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của: ……………………….…………………….(6) .......................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập: …………………………….(3)..............................................

Tên bằng tiếng Việt:..........................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài:..............................................................................................

Địa điểm trụ sở chính:.......................................................................................................

Điều 2. …………(3)………….. là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. ………..(3)……………. hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, ………………(7)………………..

Điều 4. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
-
-

Quyền hạn, chức vụ của người ký
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh Nhà nước ban hành quyết định;

(3) Tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được cho phép thành lập;

(4) Thủ trưởng của Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập;

(5) Ghi rõ căn cứ pháp luật trực tiếp để ban hành quyết định;

(6) Thủ trưởng đơn vị trình quyết định;

(7) Ghi rõ văn bản pháp luật liên quan, tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài xin phép thành lập.

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 38
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo