Mẫu quyết định chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Mẫu quyết định về việc chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Mẫu quyết định về việc chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp trung học. Mẫu nêu rõ nội dung chỉnh sửa... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:

UBND TỈNH ......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ............/QĐ - SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉnh, sửa văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………………………………......;

Căn cứ…………………………(1)………….………………...………..;

Xét ……….. ……(2)…….. và đề nghị của Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thông tin trong bằng tốt nghiệp THPT dưới đây:

Họ và tên: ………....................................……(3)……………………..

Ngày tháng năm sinh:………(4)…….; Nơi sinh:………(5)………….

Giới tính: …(6)….. Dân tộc: ……(7)…; Học sinh trường: ……(8)…

Khoá thi: ……(9)…….. Hội đồng thi: ………(10)………..

Số hiệu bằng: …(11).. do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký cấp ngày …(12)…..

Từ: Họ tên: ……(3)…………. ngày sinh:….................……(4)………

Thành:Họ tên:………(13)……….., ngày sinh:…….............(14)……..

Lý do: …………………………………(15)………………………….......

Điều 2. Nội dung điều chỉnh của Quyết định này được cập nhật vào sổ gốc cấp phát văn bằng, chứng chỉ được lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, là căn cứ để cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ của người học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông (bà) ……(13)……….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- …(16)...;

- Lưu: VT, (17).

GIÁM ĐỐC (18)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Đơn của người xin điều chỉnh hoặc các giấy tờ liên quan.

(3) Họ và tên ghi trong bằng đã được cấp.

(4) Ngày sinh ghi trong bằng đã được cấp.

(5) Nơi sinh ghi trong bằng đã được cấp.

(6) Giới tính

(7) Dân tộc ghi trong bằng đã được cấp.

(8) Tên trường ghi trong bằng đã được cấp.

(9) Khoá thi ghi trong bằng đã được cấp.

(10) Hội đồng thi ghi trong bằng đã được cấp.

(11) Số hiệu bằng ghi trong bằng đã được cấp.

(12) Ngày cấp ghi trong bằng đã được cấp.

(13) Họ và tên sau khi được điều chỉnh.

(14) Ngày sinh sau khi được điều chỉnh.

(15) Lý do điều chỉnh.

(16) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(17) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(18) Nếu người ký văn bản là PHÓ GIÁM ĐỐC thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".

Mẫu quyết định về việc chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Mẫu quyết định về việc chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Đánh giá bài viết
1 664
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo