Mẫu quyết định áp giải

Mẫu quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Mẫu quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là mẫu quyết định được lập ra để quyết định về việc áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người bị giữ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

QUYẾT ĐỊNH ÁP GIẢI (1).............................................

Tôi: ............................................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................

Căn cứ theo Quyết định/Lệnh .......................... số .......................... ngày .......... tháng .......... năm .... của ..............

Căn cứ (2) .................................................................................................

Căn cứ Điều (3) .............. và khoản 1 Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp giải (1) ................................................................................................. đối với: ........

Họ tên:.......................................................................... Giới tính: ............

Tên gọi khác: ............................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại ..........................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ..................................; Tôn giáo: ............

Nghề nghiệp: ............................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..............................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .....................

Nơi cư trú: ................................................................................................

Yêu cầu ....................................................................................................

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này và áp giải (1).............................đến ......................................... vào hồi......... giờ.......... ngày............. tháng..........năm.......

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VKS.............................................

- Hồ sơ 02 bản.

.............................................

(1) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp,

người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo;

(2) Lý do bị áp giải;

(3) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS.

Mẫu quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Mẫu quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Đánh giá bài viết
1 771
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo