Mẫu phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mẫu phiếu tiếp nhận về việc điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mẫu phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế là mẫu phiếu được lập ra để tiếp nhận về việc điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Mẫu được ban hành theo Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

SỞ Y TẾ.........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../........

...1..., ngày ... tháng ... năm 20...

PHIẾU TIẾP NHẬN
Điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Điều chỉnh lần: ……..

1. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất được cấp lần đầu số: ......... ngày ..../..../....

2. Thông tin đã đăng ký:

Tên cơ sở công bố: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất: ...........................................................

3. Điều chỉnh là:

Tên cơ sở công bố: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất: ...........................................................

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

1. Địa danh.

Mẫu phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mẫu phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo