Mẫu phiếu thu theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

Phiếu thu được sử dụng thường xuyên trong các cơ quan, công ty hoặc doanh nghiệp để làm căn cứ thu tiền khi có giao dịch tiền mặt hay ngoại tệ được nộp vào quỹ. Sau đây là mẫu phiếu thu ban hành theo Thông tư 79/2019/TT-BTC.

1. Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là một loại chứng từ quan trong đối với doanh nghiệp. Nó là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán hay chưa? Đây là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi.

2. Mẫu C40-BB Phiếu thu

Phiếu thu

ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….

Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày ….tháng……năm

Quyển số:……..

Số:……………

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………………………………………….

- Bằng chữ: …………………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………….

3. Cách viết phiếu thu

+ Đơn vị: Tên của đơn vị, công ty nhập quỹ tiền mặt (Tên theo như giấy phép KD)

+ Địa chỉ: Địa chỉ của đơn vị nhập tiền mặt theo như giấy phép kinh doanh.

+ Ngày tháng năm: Ghi thời gian lập phiếu thu (mục bên dưới chữ Phiếu Thu).

+ Quyển số: số thứ tự của quyển phiếu thu hiện tại. Ghi hoặc có thể đóng dấu chữ nhật số của quyển phiếu thu.

+ Số: Đây là số thứ tự của phiếu thu tính đến thời điểm hiện tại.

+ Nợ/ Có: Ghi số tài khoản đối ứng của nghiệp vụ phát sinh.

+ Họ tên: Ghi đầy đủ họ tên của người nộp tiền, ghi giống tên trên chứng từ hoá đơn thanh toán.

+ Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể nếu là cá nhân. Địa chỉ phòng ban nếu là người của đơn vị. Địa chỉ đơn vị cụ thể nếu là người của đơn vị, công ty.

+ Lý do nộp: Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung của thu tiền mặt. Ví dụ như: Khoá học tin học văn phòng, hoàn thiện học phí, thu tiền bán hàng….

+ Số tiền: Ghi chính xác số tiền nhận và nhập quỹ. Ghi đầy đủ đơn vị VND, USD… và ghi bằng chữ chính xác và khớp với số tiền ghi bằng số.

+ Kèm theo… chứng từ gốc: ghi các hoá đơn, chứng từu kèm theo nếu có.

+ Ngày tháng năm: ghi ngày tháng thực nhận tiền nhập quỹ.

+ Sau đó ký tên, đóng dấu đầy đủ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo