Mẫu phiếu nhận xét, thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét, thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét, thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép nhận xét về việc thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét, thẩm định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép nhận xét, thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............, ngày...tháng...năm...

PHIẾU NHẬN XÉT, THẨM ĐỊNH
NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VỀ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Họ và tên thành viên tổ thẩm định:

2. Quyết định thành lập:

3. Tên nhiệm vụ:

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

5. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ:

A. Thẩm định nội dung chuyên môn theo kết luận của Hội đồng xét chọn

1. Nhận xét, đánh giá chung mức độ hoàn thiện của Thuyết minh nhiệm vụ HTQTSP theo kết luận của Hội đồng tư vấn xét chọn (về tổng quan, mục tiêu, nội dung, sản phẩm …)

a. Đủ điều kiện thẩm định:

b. Không đủ điều kiện để thẩm định (nêu rõ lý do):

2. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh:

a. Nội dung nghiên cứu (kiến nghị loại bỏ nội dung – nêu rõ lý do; kiến nghị nội dung cần bổ sung- đề xuất cụ thể):

b. Sự cần thiết, số lượng, quy mô của các chuyên đề nghiên cứu, các thí nghiệm, thử nghiệm, điều tra, khảo sát phục vụ nghiên cứu.

c. Về tiến độ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (tính khả thi, mức độ phù hợp về thời gian bắt đầu và kết thúc của từng nội dung nghiên cứu)

d. Thiết bị, máy móc cần mua sắm mới hoặc chế tạo (xác định sự cần thiết mua, chế tạo, thuê thiết bị…)

đ. Phương án hợp tác quốc tế (sự cần thiết, sự phù hợp số lượng đoàn ra, đoàn vào, nước đối tác, địa điểm nghiên cứu, khảo sát…)

e. Hội thảo khoa học (sự cần thiết, nội dung và quy mô hội thảo)

f. Sản phẩm của nhiệm vụ (số lượng, yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, tính khả thi,...)

g. Các kiến nghị khác:

B. Thẩm định tài chính của nhiệm vụ

1. Kinh phí trả công lao động (lao động khoa học và lao động phổ thông) được xác định theo từng nội dung chính của nhiệm vụ (phù hợp/không phù hợp; kiến nghị:

2. Kinh phí chi mua nguyên vật liệu, năng lượng cần thiết (phù hợp/không phù hợp; kiến nghị):

3. Kinh phí chi thuê, mua thiết bị máy móc (phù hợp/không phù hợp; kiến nghị):

4. Các khoản chi khác ( phù hợp/không phù hợp; kiến nghị):

5. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện nhiệm vụ ( phù hợp/không phù hợp; kiến nghị):

Kết luận:

1. Về nội dung chuyên môn:

2. Về tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:

............, ngày...tháng...năm...

(Chữ ký, họ và tên người thẩm định)

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét, thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét, thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 57
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo