Mẫu phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp

Phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp

Mẫu phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp là mẫu phiếu được lập ra để nhận xét về luận án tốt nghiệp của sinh viên. Mẫu phiếu nhận xét nêu rõ thông tin của sinh viên, nhận xét về khóa luận của sinh viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp như sau:

TRƯỜNG ....................

KHOA ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN ÁN/ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

I. Thông tin chung

- Họ và tên sinh viên: .............................. MSSV: ......................... Lớp: .........

- Tên đề tài: .....................................................................................................

- Họ và tên người hướng dẫn: ........................................................................

II. Nhận xét về khóa luận

2.1. Nhận xét về hình thức:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.2. Tính cấp thiết của đề tài:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.3. Mục tiêu và nội dung:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.5. Phương pháp nghiên cứu:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.6. Kết quả đạt được:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.7. Kết luận và đề nghị:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên

........................................................................................................................

........................................................................................................................

IV. Đánh giá

1. Đánh giá chung

2. Đề nghị

Được bảo vệ: .....

Không được bảo vệ: .....

Giảng viên hướng dẫn
Ký tên (ghi rõ họ tên)

Phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp

Phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp

Đánh giá bài viết
1 937
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo