Mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin là gì? Mẫu phiếu giải quyết yêu cầu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin là gì?

Mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin là mẫu phiếu được lập ra để giải quyết về yêu cầu cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu giải quyết, thông tin cung cấp...

2. Mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

TÊN CƠ QUAN
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./……

…….., ngày tháng năm …..

PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ............................................................

Nhận được đề nghị của Ông/Bà2: ................................................................…................

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ..................................................................

cấp ngày ……../……/………. tại ........................................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................................

Số điện thoại: …………………….. Fax: …………….. Email: ............…............................

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ........................................................................

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu như sau:

Hình thức cung cấp thông tin: .........................................................................................

Địa điểm cung cấp thông tin (trong trường hợp cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin):

Chi phí cung cấp thông tin (nếu có): ...............................................................................

Phương thức thanh toán (nếu có): ...................................................................................

Thời hạn thanh toán (nếu có): .........................................................................................

Ngày cung cấp thông tin: ................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin3)

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối

2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin.

Mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo