Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Mẫu số 16H-HBQP - Phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 16H-HBQP - Phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát được ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /PĐC

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ……

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH
TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG DO THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT TÁI PHÁT

Đồng chí:………………………………………………Nam (nữ): …………………..

Sinh ngày: ……/ ……/………… Số sổ BHXH: ………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: …………………………………………..

Đơn vị: …………………………………………………………………………………

Bị TNLĐ/BNN ngày: ……../ ……/ …………; Tỷ lệ suy giảm KNLĐ: ……………………….

Được hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng từ ngày: …./…../……. theo Quyết định số ……/QĐ-BHXH ngày …../ ……/ …………… của Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng.

Mc hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hng tháng như sau:

Tổng số thời gian tham gia bảo hiểm xã hội: ……………..năm ………………tháng

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp: ………………………………….…. đồng/tháng

a) Trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động: …………………………….. đồng

b) Trợ cấp theo thời gian và tiền lương tháng đóng BHXH …………………….. đồng

Số tiền trợ cấp hằng tháng (a+b): ……………………………………………… đồng

c) Mức điều chỉnh (a+b): …………….. đ x…………. (hệ sốđiều chỉnh)=………….. đồng

Tổng số tiền trợ cấp: …………………………………………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………)

Nơi nhận: ……………………………………………………………………………../.

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CĐCS
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mu này dùng cho thanh toán trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát (phần mềm nên để mở, để thuận tiện khi có hệ s điều chỉnh).

Phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Đánh giá bài viết
1 74
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo