Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về tiết dạy, giờ dạy dự giờ cấp THPT. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin giáo viên dạy, thời gian và địa điểm dạy, nội dung bài học, thông tin về giáo viên dự giờ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS

Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học - Mẫu phiếu dự giờ cấp tiểu học

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT như sau:

SỞ GD&ĐT .......
TRƯỜNG THPT .....................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ...................................................................................................

Môn: ....................... Tiết ................... Tiết PPCT ................ Ngày dạy ........................

Tên bài học: ................................................................................................................

Lớp:............................ Trường: ..................................................................................

Họ và tên người dự giờ: ........................................................... Chuyên môn: ..............

Nội dung hoạt động Tiến trình hoạt động của GV, HS Nhận xét, đánh giá, góp ý

Đánh giá chung

- Người dự giờ nhận xét:

Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

....................................................................................................................................

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

....................................................................................................................................

Xếp loại giờ dạy:

- Ý kiến của giáo viên được đánh giá: .............................................................................

Nội dung Mục
T.chí
Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1 Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5
1.2 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
1.3 Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10
1.4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 5
2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1 Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10
2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 10
2.3 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5
3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 5
3.2 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10
3.3 Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
3.4 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10
Tổng điểm 100

* Xếp loại giờ dạy: Từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.

- Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.

- Loại Khá từ 65 79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.

- Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.

- Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

..............., ngày...tháng...năm...
Người được đánh giá
(Ký và ghi họ tên)
Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)
Đánh giá bài viết
1 3.820
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo