Mẫu phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá về việc thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá về việc thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về việc thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá về việc thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............, ngày...tháng...năm...

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

I. Thông tin chung:

1. Họ và tên thành viên hội đồng:

2. Tên nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương:

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

4. Cơ quan chủ trì:

5. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

6. Ngày họp:

7. Địa điểm:

II. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

Stt

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1.

Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước (rõ ràng, đầy đủ, am hiểu)

5

2.

Mục tiêu

5

3.

Nội dung và phương pháp nghiên cứu

30

a. Luận cứ rõ chi tiết và khoa học cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu cho vấn đề cần giải quyết

5

b. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện (đầy đủ, mới, khả thi, phù hợp)

20

c. Phương pháp nghiên cứu (phù hợp, mới, hiện đại, tin cậy, sáng tạo)

5

4.

Sản phẩm (đánh giá sự phù hợp với mục tiêu, tính hiệu quả và khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu)

18

Sản phẩm khoa học

5

Sản phẩm đào tạo

- Hướng dẫn cao học

- Hướng dẫn nghiên cứu sinh

2

3

Sản phẩm ứng dụng

8

5.

Khả năng tham gia hợp tác nghiên cứu của đối tác nước ngoài

25

a. Kinh nghiệm của đối tác nước ngoài giúp giải quyết vấn đề cần nghiên cứu (chứng minh được kinh nghiệm, khả năng của đối tác giúp giải quyết vấn đề cần nghiên cứu)

10

b. Cam kết của đối tác về nguồn lực và trách nhiệm cụ thể trong kế hoạch hợp tác nghiên cứu được chi tiết bằng Thỏa thuận, cụ thể:

15

- Về thực hiện nội dung nghiên cứu và kinh phí tham gia thực hiện của đối tác nước ngoài.

7

- Về kế hoạch hợp tác cụ thể

4

- Về các hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu: trang thiết bị; nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu; phần mềm; tài liệu khoa học; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN cho Việt Nam

4

6.

Năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên nhóm nghiên cứu (khả năng thực hiện và hợp tác với đối tác để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu)

5

7.

Tiềm lực của cơ quan chủ trì (cơ sở vật chất: thiết bị, nhà xưởng…)

5

8.

Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị:

- Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của kinh phí đề xuất, mức độ chi tiết của dự toán.

- Khả năng huy động các nguồn vốn khác cho việc thực hiện nhiệm vụ.

7

Cộng

100

Ghi chú: Phê duyệt: 70 điểm

Không phê duyệt: < 70 điểm

Khuyến nghị của thành viên Hội đồng tư vấn xét chọn về những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong Thuyết minh nhiệm vụ (nếu có)

Thành viên Hội đồng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu phiếu đánh giá về việc thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá về việc thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 34
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo