Mẫu phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá nghiệm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............, ngày...tháng...năm...

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ
NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Họ tên thành viên hội đồng:

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:

3. Tên nhiệm vụ, mã số:

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

5. Cơ quan chủ trì:

6. Ngày họp:

7. Địa điểm:

8. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

9. Đánh giá của thành viên hội đồng:

STT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1

Mức độ hoàn thành so với đăng ký trong Thuyết minh nhiệm vụ

45

Mục tiêu

12

Nội dung

12

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

5

Sản phẩm khoa học (sách chuyên khảo, bài báo khoa học, giáo trình,...)

5

Sản phẩm đào tạo (hướng dẫn cao học, hướng dẫn nghiên cứu sinh)

4

Sản phẩm ứng dụng (mẫu, vật liệu, thiết bị máy móc, giống cây trồng, giống vật nuôi, qui trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy phạm, sơ đồ, bản thiết kế, tài liệu dự báo, đề án, luận chứng kinh tế, phương pháp, chương trình máy tính, bản kiến nghị, dây chuyền công nghệ, báo cáo phân tích, bản quy hoạch,...)

5

2

Giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu

10

Giá trị khoa học (khái niệm mới, phạm trù mới, phát hiện mới, giải pháp mới, công nghệ mới, vật liệu mới, sản phẩm mới)

5

Giá trị ứng dụng (khai thác và triển khai ứng dụng công nghệ mới; qui trình mới; vật liệu, chế phẩm, giống mới, ...)

5

3

Hiệu quả nghiên cứu

20

Về giáo dục và đào tạo (đem lại: tri thức mới trong nội dung bài giảng, nội dung mới trong chương trình đào tạo; công cụ, phương tiện mới trong giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu của những người tham gia, bổ sung trang thiết bị thí nghiệm, sách tham khảo,...)

10

Về kinh tế - xã hội (việc ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra hiệu quả kinh tế, thay đổi công nghệ, bảo vệ môi trường, giải quyết những vấn đề xã hội,...)

10

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng

5

4

Hiệu quả hợp tác quốc tế

20

Rút ngắn thời gian nghiên cứu trong nước (thông qua việc đối tác Việt Nam nắm bắt được bí quyết/quy trình công nghệ của đối tác nước ngoài; đối tác nước ngoài chuyển giao bí quyết/quy trình công nghệ cho đối tác Việt Nam; thích hợp công nghệ vào Việt Nam; chuyển giao phần mềm, ...)

5

Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ khoa học và công nghệ của Việt Nam (tiếp cận với phương pháp nghiên cứu hiện đại, đào tạo có bằng cấp, đào tạo chuyên môn sâu, ...)

5

Công bố kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ (bài báo, ấn phẩm, ...) ở các tạp chí có uy tín trong ngoài nước (của nước đối tác, hoặc các tạp chí quốc tế khác) và mức độ trích dẫn

5

Tranh thủ trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại của đối tác (đối tác hỗ trợ trang thiết bị, hoặc cán bộ khoa học Việt Nam được nghiên cứu, sử dụng trang thiết bị hiện đại của đối tác để phân tích, làm thí nghiệm, ...)

5

5

Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ

(Nội dung; hình thức; cấu trúc và phương pháp trình bày, …).

5

Cộng

100

Ghi chú: Xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng): Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: < 50 điểm

10. Ý kiến và kiến nghị khác:

............, ngày...tháng...năm...

Ký tên

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 31
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo