Mẫu phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá về đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............, ngày...tháng...năm...

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

I. Thông tin chung:

1. Họ và tên thành viên hội đồng:

2. Tên đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương:

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ :

4. Cơ quan chủ trì:

5. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

6. Ngày họp:

7. Địa điểm:

II. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

TT

Nội dung đánh giá

Mức độ

Ghi chú

Đạt

Không đạt

(nêu lý do)

1

Tên nhiệm vụ

Sự rõ ràng và khái quát

2

Tính cấ́p thiế́t, tầm quan trọng của nhiệm vụ

Sự luận giải rõ ràng, cụ thể tính cấp thiết/tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu, sự cần thiết phải hợp tác với đối tác nước ngoài

3

Mục tiêu

Sự rõ ràng, cụ thể, đích cần đạt được

Sự phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu

4

Nội dung

4.1

Sự phù hợp của nội dung với mục tiêu

4.2

Tính khả thi (luận cứ rõ cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, cách thiết kế triển khai nghiên cứu cho nhiệm vụ cần giải quyết và sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với thời gian đề xuất)

4.3

Tính mới của nội dung nghiên cứu so với các nghiên cứu trước

4.4

Tính kế thừa nội dung nghiên cứu từ các đề tài đã và đang thực hiện

5

Sản phẩm và kết quả dự kiến

Sản phẩm khoa học

Sản phẩm đào tạo

Sản phẩm ứng dụng

Sản phẩm khác

Sự phù hợp của sản phẩm và kết quả dự kiến với mục tiêu và nội dung nghiên cứu

6

Hiệu quả dự kiến

Về giáo dục và đào tạo

Về kinh tế-xã hội

7

Khả năng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu

8

Tiềm lực của cơ quan chủ trì nghiên cứu (trang thiết bị, nhà xưởng, phòng thí nghiệm… phục vụ nghiên cứu)

9

Kinh phí dự kiến:

(Sự phù hợp với nội dung và sản phẩm; Khả năng huy động kinh phí từ các nguồn khác)

10

Đánh giá chung

(*) Ghi chú:

- Các nội dung trong mỗi tiêu chí nếu không đánh giá ở mức độ “đạt” hoặc “không đạt” thì cho ý kiến ở mục ghi chú nếu cần thiết.

- Tiêu chí 3 được đánh giá là “đạt” nếu có ít nhất một nội dung được đánh giá là “đạt”.

- Tiêu chí 4 được đánh giá là “đạt” nếu có ít nhất 3 nội dung được đánh giá là “đạt”.

- Phần “đánh giá chung” được đánh giá là “đạt” nếu tối thiểu tiêu chí 1,2,3,4,5 được đánh giá là “đạt”

Khuyến nghị của thành viên Hội đồng tư vấn xác định danh mục về những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong đề xuất nhiệm vụ (nếu được đánh giá chung là”đạt”)

Kiến nghị khác (nếu có):

Thành viên Hội đồng
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 31
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo