Mẫu phiếu đăng kí danh hiệu Gia đình học tập năm 2019

Phiếu đăng kí Gia đình học tập năm 2019

Mẫu phiếu đăng kí danh hiệu Gia đình học tập năm 2019 là biểu mẫu đơn được lập ra để các hộ gia đình đăng ký thi đua danh hiệu gia đình học tập với với cụm dân cư, chính quyền địa phương. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 2

HỘI KHUYẾN HỌC KHU PHỐ 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DANH HIỆU GIA ĐÌNH HỌC TẬP

Năm 2019

Kính gửi: Hội Khuyến học Khu phố III, Phường 2, thành phố Tây Ninh

Tên gia đình: ........................................................................................

Địa chỉ: Số 024, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh.

Sau khi nghiên cứu tiêu chí, tiêu chuẩn gia đình học tập. Gia đình tôi có 3 thành viên, xin đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình học tập” năm 2019.

Trân trọng./.

Phường 2, ngày..........tháng...........năm 2019

Người đăng ký

Các tiêu chí sau:

1/. Tạo điều kiện cho con cháu trong gia đình đến tuổi đi học đều được đến trường học tập tốt, không lưu ban bỏ học, không mắc các tệ nạn xã hội.

Mức phấn đấu của con cháu:

STT

Họ và tên

Năm Sinh

HIỆN NAY

Phấn đấu trong năm 20...

GHI CHÚ

Không đi học

Đang học lớp

Trường

Xếp loại học lực

....

Các con:

..........................

.............

.............

..........

...................

...........

................

....

Các cháu:

..........................

..............

.............

..........

...................

..........

................

2/. Người lớn trong hộ gia đình đều tham gia một hình thức học tập (bất cứ lĩnh vực nào: CT, VHXH, KT, QS, thời sự...), có hiệu quả (trừ người già yếu, ốm đau).

Mức phấn đấu của người lớn:

STT

Họ và tên

Tuổi

Công việc đang làm

Trình độ văn hoá hiện nay

Hình thức học tập

GHI CHÚ

....

.....................

.....................

.........................

...................

.................


* Tạo điều kiện cho con em học tập, góp phần khuyến học ở địa phương (cụ thể những gì):

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

* Hiệu quả của học tập:

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 980
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo