Mẫu lệnh bắt bị can để tạm giam

Lệnh bắt bị can để tạm giam

Lệnh bắt bị can để tạm giam là mẫu lệnh bắt được lập ra để bắt bị can tạm giam. Mẫu lệnh bắt nêu rõ thông tin của bị can, thời gian tạm giam... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về lệnh bắt bị can để tạm giam tại đây.

Nội dung cơ bản của lệnh bắt bị can để tạm giam như sau:

..........................................

...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .......................

............, ngày ...... tháng ....... năm....

LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM

Tôi: ..................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ........................... ngày............. tháng .............. năm ...... của ............................. đối với .......................................................................................................... đã có hành vi ........................................... phạm vào khoản ............ Điều .............. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ các điều 36, 109, 113, 119 và 173 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Bắt bị can để tạm giam trong thời hạn .............. tháng, kể từ ngày bắt đối với:

Họ tên: ............................................................................ Giới tính: .............

Tên gọi khác: ................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại: ...............................

Quốc tịch: ....................; Dân tộc: ...........................; Tôn giáo: ....................

Nghề nghiệp: ................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .........................

Nơi cư trú: ....................................................................................................

Phân công ông/bà: .......................................................................................

tổ chức thi hành Lệnh này và giải bị can đến Trại tạm giam/Nhà tạm giữ:

Giám thị trại tạm giam/Trưởng nhà tạm giữ nêu trên thi hành việc tạm giam bị can.

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát.................................................................... để phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS………………………………..

- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam…..

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản.

..............................................

Ghi chú: Bắt bị can ngày .......tháng ........ năm ..............

Lệnh này đã được giao cho bị can một bản vào hồi ...... giờ ...... ngày …... tháng …...

BỊ CAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lệnh bắt bị can để tạm giam

Lệnh bắt bị can để tạm giam

Đánh giá bài viết
1 737
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo