Mẫu kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Mẫu kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Mẫu kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là mẫu bản kế hoạch được lập ra để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục. Mẫu kế hoạch nêu rõ nội dung tuyên truyền, giáo dục... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

UBND TỈNH ..............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ..................../KH-SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm … (1)…

Thực hiện ………… (2)……..……., Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm… (1)… với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

..........................................(3)...............................................................

II. NỘI DUNG

............................................(4)..............................................................

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

............................................................................(5)……………………/.

Nơi nhận:

- …(6)...;

- Lưu: VT, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành kế hoạch.

(2) Các căn cứ pháp lý để thực hiện kế hoạch trong năm.

(3) Mục đích, yêu cầu.

(4) Nội dung kế hoạch.

(5) Nội dung và phân công các đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Mẫu kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đánh giá bài viết
2 2.593
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.