Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc chuyển nhượng vốn của cổ đông công ty. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số vốn chuyển nhượng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn tại đây.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn

Nội dung cơ bản của Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn như sau:

CÔNG TY ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm....

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Hôm nay, ngày ... tháng .... năm....... tại trụ sở Công ty Cổ Phần ……….. ở Số …………….., Hà Nội .

Hội đồng cổ đông Công ty gồm:

1. ……...............…. - Tổng Giám đốc

2. ……..............….. - Cổ đông chuyển nhượng

3. …….............…... - Cổ đông xin góp vốn

Nội dung: Cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

Bên chuyển nhượng:

1.1 Ông ………., số chuyển nhượng: ……… đồng chiếm …….. cổ phần.

1.2 Ông ……….., số chuyển nhượng: …….. đồng chiếm …… cổ phần.

1.3 Bà ………, số chuyển nhượng: …… đồng chiếm …….. cổ phần.

Bên nhận chuyển nhượng:

- Ông …………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của:

+ Ông ………… là ………… đồng chiếm ….. cổ phần;

+ Bà ……….. là …….. đồng chiếm ………. cổ phần.

- Ông ………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của Ông …….. là 1.500.000.000 đồng chiếm …… cổ phần.

- Bà ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện gì về phần vốn rút bớt của mình.

- Ông ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện, khiếu nại gì về việc rút vốn và chấm dứt tư cách cổ đông công ty

- Thời điểm thanh toán giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là ………..

Kể từ thời điểm các bên thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo thoả thuận thì Ông ………….. chấm dứt tư cách cổ đông góp vốn Công ty Cổ Phần ………………...

Kết luận:

Hợp đồng chuyển nhượng vốn được tất cả các cổ đông thông qua và nhất trí tán thành. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

Bên Chuyển NhượngBên Nhận Chuyển Nhượng
Xác nhận của Công ty
Đánh giá bài viết
1 2.769
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.