Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ là mẫu văn bản ủy quyền giao nhận chứng từ, bao gồm những nội dung: thông tin về bên ủy quyền, thông tin về bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền thực hiện giao nhận chứng từ ...

1. Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ là gì?

Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ là mẫu dùng trong lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp lập ủy quyền cho nhân viên thực hiện các công việc liên quan đến chứng từ.

2. Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN
GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Tên tổ chức: .........................................................................................................................

1. Người đại diện: .................................................................................................................

2. Chức vụ: ...........................................................................................................................

Ủy quyền cho:

- Tên nhân viên: ....................................................................................................................

- Chức vụ: .............................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: .....................................................................................

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng) ................. và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng ................

  ........., ngày...tháng...năm...
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 21.403
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo