Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu giấy thu hồi nợ là mẫu văn bản ủy quyền đòi nợ, bao gồm những nội dung: thông tin về bên ủy quyền, thông tin về bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền thực hiện. Nội dung chi tiết của Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ, thu hồi nợ mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ số 1

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­-------------***------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số...../20.....)

Hôm nay, ngày …. tháng…. năm 20..., tại địa chỉ: Số nhà……, ngõ………, đường…….., phường…….., quận………, thành phố Hà Nội.

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): Bà ...

Chứng minh nhân dân số: ... do Công an thành phố ... cấp ngày ... tháng ... năm ...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà ..., phường ... quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): Ông ...

Hộ chiếu số: ............................ Ngày cấp: ......./......../....

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Địa chỉ: Thôn ................., xã ................., huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ... tháng ... năm 20... tại ... thuộc Công ty Cổ Phần ..., Ông ... (Giám đốc Công ty Cổ Phần ...) có vay của bà ... tiền mặt và ... để đầu tư khai thác ... theo hợp đồng mà công ty Cổ phần ... đã ký với công ty Cổ Phần ...

- Tiền mặt: .............. đồng (......... đồng);

- .... quy đổi thành tiền mặt là .......... đồng (........ đồng);

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ........... đồng (Bằng chữ: ........ đồng).

Bằng văn bản này, Bà ... quyền cho Ông ...với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ........... đồng (........ đồng) của ông ... (Chứng minh nhân dân số ... do công an thành phố ... cấp ngày ... tháng ... năm .....) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số………….....)

Hôm nay, ngày........tháng ........ năm ........, tại địa chỉ: …………………………………………

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): …..................................................................

CMND số: ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp………………………….

Nơi ĐKHKTT: ……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): …………...............................................

CMND số: ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp……………………….

Nơi ĐKHKTT: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày......tháng.......năm......., tại……………………… Ông ......................... (Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt, nhằm mục đích….., cụ thể như sau:

- Tiền mặt: ……………………………………………………………………………………….....

- Tài sản:…………………………………………………………………………………........

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ..............................................................

Bằng văn bản này, …………………...................... quyền cho ………………............... với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ................................................. của ông ............................ (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN ( BÊN A)

...........................

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

...........................

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 12.445
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo