Mẫu giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài

Mẫu giấy phép về việc thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài

Mẫu giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép về việc thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy phép về việc thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…(1)…, ngày ….. tháng …… năm …….

GIẤY PHÉP
Thành lập Văn phòng đại diện …………(2)………… tại Việt Nam

Số:..............

1. Cấp cho: …………………………………………..(3)............................................

Tên giao dịch quốc tế: ...........................................................................................

Thuộc: ....................................................................................................................

Địa điểm trụ sở: .....................................................................................................

Điện thoại: …………………., Fax: ……………….., E-mail:....................................

Quyết định thành lập số: .......................................................................................

Ngày, tháng, năm cấp: ..........................................................................................

Được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Địa điểm Văn phòng đại diện: ................................................................................

Điện thoại: …….., Fax: ………., E-mail:………………. Website ............................

2. Họ và tên người đứng đầu Văn phòng đại diện:................................................

- Sinh ngày …../….../…… Dân tộc………….. Quốc tịch.........................................

- Hộ chiếu (Chứng minh nhân dân), số…………..Ngày cấp……/…../……. Nơi cấp……………………….Thời hạn sử dụng:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc:....

- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:....................................................................

- Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp số: Ngày cấp……………..Nơi cấp........................................................................................................................

Thời hạn:..............................................................................................................

3. Văn phòng đại diện ………..(4)………… tại Việt Nam thuộc ………(5)………. chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...(6)…….; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng và các quy định khác của pháp luật.

4. Văn phòng đại diện ……….(7)………… hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng; thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn hoạt động: 05 năm.

6. Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký./.

………(8)……….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

(1): Địa danh.

(2), (3), (4), (5), (7): Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị thành lập văn phòng đại diện.

(6): Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của Văn phòng.

(8): Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Mẫu giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài

Mẫu giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo