Mẫu giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

Mẫu giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải là gì? Mẫu giấy phép nhập khẩu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải là gì?

Mẫu giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép về việc nhập khẩu pháo hiệu hàng hải. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin pháo hiệu nhập khẩu...

2. Mẫu giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../..../GP-BGTVT

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY PHÉP
Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số.../2016/NĐ-CP ngày..... tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;

Căn cứ công văn số.................................... của....................................................

Cho phép:.............. (ghi tên, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư), ngày cấp, cơ quan cấp; địa chỉ, điện thoại của tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu) nhập khẩu pháo hiệu hàng hải với chủng loại, số lượng như sau:

1.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

(Ghi rõ chủng loại, số lượng, ký mã hiệu, nước sản xuất của từng loại pháo hiệu).

Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, chất lượng hàng hóa và sử dụng đúng mục đích cho phép.

Giấy phép có giá trị đến ngày........ tháng....... năm......./.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT,......

BỘ TRƯỞNG
(THỨ TRƯỞNG)

Mẫu giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

Mẫu giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 38