Mẫu giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu giấy phép về việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu giấy phép về việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là mẫu bản giấy phép được lập ra để cho phép về việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Mẫu giấy phép nêu rõ thông tin doanh nghiệp... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2016/TT-BTTTT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép về việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY PHÉP CUNG CẤP

DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

(Có giá trị đến hết ngày ...... tháng ......năm ...........)

Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

Cấp………ngày……..tháng………năm……

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 7 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số… do…..cấp ngày…..tháng….năm (áp dụng đối với trường hợp đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung);

Xét đơn kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số….ngày….tháng……năm…..và hồ sơ bổ sung số …ngày...... tháng….năm của (tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

CẤP PHÉP CHO:

Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa) ....................................................

- Tên giao dịch: .............................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế: ................................................................................

- Tên viết tắt: ................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

- Điện thoại: …………………………..- Fax: ..................................................

- Email: .........................................................................................................

- Website: .....................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số……do….cấp ngày….tháng….năm……

Được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo các quy định sau:

Điều 1. Loại hình dịch vụ

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số/ Dịch vụ truyền hình cáp (công nghệ: Tương tự/ Kỹ thuật số/ IPTV)/ Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh/ Dịch vụ truyền hình di động/ Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

Điều 2. Quy định về kỹ thuật

1. Địa điểm đặt Trung tâm thu phát tập trung các kênh chương trình:

- Địa điểm chính: .........................................................................................

- Địa điểm dự phòng: ...................................................................................

2. Các địa điểm trung tâm thu phát chuyển tiếp tại địa phương: .................

3. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh: .....................................

4. Phương thức truyền dẫn tín hiệu: ............................................................

5. Kỹ thuật khóa mã bảo vệ nội dung: ..........................................................

6. Tần số phát sóng: .....................................................................................

7. Khả năng chèn/ thay thế kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu: ...............

8. Quy định khác về kỹ thuật: ........................................................................

Điều 3. Quy định về cung cấp dịch vụ

1. Phạm vi: .....................................................................................................

2. Đối tượng: ..................................................................................................

3. Phương thức quản lý thuê bao: ..................................................................

4. Chất lượng dịch vụ: .....................................................................................

5. Nội dung thông tin: ......................................................................................

Điều 4. Quy định khác

Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, (tên doanh nghiệp) có trách nhiệm:

1. Bảo đảm triển khai cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam và phạm vi thiết lập hạ tầng mạng viễn thông quy định tại Giấy phép Thiết lập mạng viễn thông công cộng số ….do…..cấp ngày…..tháng……năm…./ Giấy xác nhận tên miền “.vn” hoặc địa chỉ Internet xác định.

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

3. Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

4. Thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ định kỳ và đột xuất về tình hình cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

5. Thực hiện công khai niêm yết giá dịch vụ, giá gói dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Nộp đầy đủ và đúng hạn phí quyền cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhập khẩu, phân phối, lắp đặt, vận hành trang thiết bị kỹ thuật phục vụ triển khai giấy phép và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Cung cấp đường truyền tín hiệu và thiết bị giải mã tới địa điểm theo yêu cầu của cơ quan cấp phép để phục vụ công tác quản lý.

9. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày….. và thay thế cho ……/.

Nơi nhận:

- Tổ chức được cấp phép;

- Lãnh đạo Bộ phụ trách;

- Sở TTTT (phù hợp phạm vi quản lý);

- ………….;

- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể.

Mẫu giấy phép về việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu giấy phép về việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Đánh giá bài viết
1 163
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo