Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo là mẫu giấy đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị được xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin hộ xin xét duyệt, lý do xin xét duyệt. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ....................

Họ và tên: ............................................................................, Giới tính: □ Nam, □ Nữ

Số định danh cá nhân: ................................................................................................

Sinh ngày............. tháng .......... năm ............, Dân tộc: ...............................................

Số CMTND: ................................................. Ngày cấp: ...../...../20...... Nơi cấp: .........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

Là hộ nghèo □ hộ cận nghèo □ từ năm .................. đến năm ...............

Thông tin các thành viên của hộ:

STT Họ và tên Quan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, con...)
Nghề nghiệp
1
2
3

Lý do đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo: ....................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..........., ngày...tháng....năm.....
Xác nhận của trưởng thôn:
(Xác minh thông tin về hộ gia đình, đề xuất UBND xã/phường/thị trấn tiếp nhận, xử lý)
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của UBND cấp xã/phường/thị trấn:
(Tiếp nhận, xử lý đề nghị)
TM. UBND xã/phường/thị trấn .......................
(Ký tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 3.211
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo