Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu giấy đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mẫu giấy đề nghị được nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin của hộ xin xét duyệt. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị xét duyệt tại đây.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Thủ tục xác nhận hộ nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT BỔ SUNG HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ....................

Họ và tên: ................................................., Giới tính: □ Nam, □ Nữ

Số định danh cá nhân: .............................................................................................

Sinh ngày............. tháng .......... năm ............, Dân tộc: ...........................................

Số CMTND .......................................... Ngày cấp: ...../...../20...... Nơi cấp: ..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................

Thông tin các thành viên của hộ:

STT Họ và tên Quan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, con...)
Nghề nghiệp
1
2
3

Lý do đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo/hộ cận nghèo: ...............................................

...................................................................................................................................

Chỉ xem xét, thẩm định bổ sung đối với những hộ gia đình có đời sống khó khăn do các nguyên nhân sau:

+ Chịu hậu quả của các rủi ro, biến cố đột xuất trong năm, bao gồm: thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; gặp rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); gặp rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm).

+ Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (như sinh con, có thêm con dâu về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, có thành viên đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình bị chết và các trường hợp biến động khác về nhân khẩu gây các tác động khó khăn đến điều kiện sống của hộ gia đình).

.........., ngày...tháng...năm....
Xác nhận của trưởng thôn:
(Xác minh thông tin về hộ gia đình, đề xuất UBND xã/phường/thị trấn tiếp nhận, xử lý)
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của UBND cấp xã/phường/thị trấn:
(Tiếp nhận, xử lý đề nghị)
TM. UBND xã/phường/thị trấn .......................
(Ký tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
2 13.378
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo