Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ do công ty quản lý quỹ lập và đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ. Mẫu giấy tạm ngừng nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiệp, lý do tạm ngừng hoạt động, ngày dự kiến ngừng hoạt động và ngày hoạt động trở lại của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý tại đây.

Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa):..............................

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số: ..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ..... tháng .... năm .....

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................

Điện thoại:.......................................................... Fax:.............................................

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

Tên Công ty (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng..............................................................

Địa chỉ trụ sở chính..................................................................................................

Ngày dự kiến tạm ngừng:..........................................................................................

Ngày dự kiến trở lại hoạt động...................................................................................

Lý do tạm ngừng:......................................................................................................

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)
(Tổng) Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 452
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo