Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số

Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số là gì? Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số là gì?

Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc tạm dừng chứng thư số. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ nội dung tạm dừng, lý do tạm dừng... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..................

....., ngàytháng….năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước

Tên tổ chức quản lý thuê bao:.......................................................................................

Đề nghị Cục Công nghệ tin học tạm dừng chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị tạm dừng chứng thư số

Đề nghị tạm dừng chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên:..............................................…................... Giới tính:.........................

Ngày sinh:......................... Nơi sinh:........................... Quốc tịch:.........................

Số CMT/Hộ chiếu:..................... Ngày cấp:......................... Nơi cấp:......................

Nơi công tác/chi nhánh:............................................... Mã đơn vị:.........................

Địa chỉ nơi công tác:............................................................................................

Điện thoại di động:............................ Địa chỉ email:..............................................

Chức vụ:.............................................. Phòng ban:..............................................

2. Thông tin về chứng thư số

Ngày cấp:............................................ Ngày hết hạn:.........................................

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK...).........................

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Thời gian tạm dừng: Từ ngày................................. Đến ngày....................…..........

Lý do tạm dừng:...............................................................…….............................

Người đại diện hợp pháp
(Không cần xác nhận trong trường hợp
thuê bao trực tiếp đề nghị tạm dừng)

Người đề nghị tạm dừng chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số

Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo