Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng là mẫu giấy đề nghị được gửi tới ban giám đốc, phòng hành chính đề nghị về việc khen thưởng cho cá nhân các nhân viên có thành tích cao trong công việc. Mẫu nêu rõ tên cá nhân được đề nghị khen thưởng, hình thức khen thưởng, ý kiến của ban giám đốc.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị khen thưởng tại đây.

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

……, ngày.........tháng.....năm 20.......

GIẤY ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Kính gửi :

- BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- TRƯỞNG PHÒNG................

- Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:

  1. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
  2. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
  3. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
  4. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….

- Lý do:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Hình thức khen thưởng đề xuất

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Ý kiến của Phòng HC-NS

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Ý kiến của Tổng Giám đốc

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Người đề nghị

Chủ quản

Phòng HC-NS

Tổng Giám đốc

Đánh giá bài viết
4 23.913
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo