Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi là mẫu giấy đề nghị được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay nợ gửi tới ngân hàng cho vay để đề nghị về việc gia hạn thêm thời gian trả nợ gốc, tiền lãi. Mẫu giấy đề nghị này nêu rõ tên người vay, tên ngân hàng cho vay, số tiền vay, số tiền đã trả, thời gian gia hạn thêm, phê duyệt của ngân hàng.

1. Gia hạn nợ là gì?

Gia hạn nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận.

Gia hạn nợ được quy định là một trong các biện pháp xử lý rủi ro của các Tổ chức tín dụng.

Cơ cu nợ là việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ đối với khoản nợ (gốc, lãi) của khách hàng.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc Quỹ bảo lãnh tín dụng chấp thuận thay đổi các kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) đã thỏa thuận trước đó trong Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký mà không thay đổi thời hạn nhận nợ bắt buộc.

2. Những trường hợp nào được gia hạn nợ tín dụng

Khách hàng gặp rủi ro do một trong các trường hợp sau:

– Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

– Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

– Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

3. Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG........................

Tên người vay:..............................................................................................................

Nợ vay NH số tiền:.........................................................................................................

Hợp đồng tín dụng số:.............................................. ngày......tháng.......năm........

Đã trả nợ được, số tiền gốc:...................................... số tiền lãi:......................................

Còn nợ lại.......................................................................................................................

Hạn phải trả vào ngày......tháng.......năm........

Lý do chậm trả:

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

-.....................................................................................................................................

Đề nghị chi nhánh NH ...................... gia hạn:

- Số nợ gốc đến ngày......tháng.......năm........

- Số nợ lãi đến ngày......tháng.......năm........

Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.

Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1- Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

-..................................................................................................................................

-..................................................................................................................................

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

- Số tiền gốc:............................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........

- Số tiền lãi:................................................. thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........

CÁN BỘ TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

2- Ý kiến của Phòng tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý:

Đề nghị Giám đốc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

- Số tiền gia hạn:

+ Gốc:......................................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........

+ Lãi:........................................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Ngày......tháng.......năm........

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
3 31.371
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo