Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Mẫu giấy nêu rõ thông tin điều kiện kinh doanh... Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(hoặc tên cơ quan được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............./GCN...

............., ngày...... tháng......năm........

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

1. Tên tổ chức được cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ in hoa): ................

Tên giao dịch (nếu có): ....................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Điện thoại: ......................... Fax: ......................................................................

Website: .............................Email: ...................................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ..........................................................

Giới tính: ............................….Chức danh: .......................................................

Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:......... Quốc tịch: ..........................................

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ...............................................

Ngày cấp: …../….../….. nơi cấp: ........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ......do: .................cấp ngày.... tháng..... năm......

5. Được phép kinh doanh hoạt động thể thao (ghi cụ thể loại hình hoạt động thể thao/môn thể thao)..............................tại địa chỉ.

CƠ QUAN CẤP GCN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mặt sau:

NHỮNG ĐIỀU QUY ĐỊNH

Trong quá trình kinh doanh hoạt động thể thao, phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Không được bán, cho thuê, mượn, cầm cố hoặc sửa chữa, tẩy xóa các nội dung ghi trong giấy chứng nhận này. Nếu mất giấy chứng nhận, phải thông báo ngay cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết.

2. Giấy chứng nhận phải để tại trụ sở kinh doanh, phải xuất trình khi cơ quan chức năng có yêu cầu.

3. Thường xuyên bảo đảm các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao.

4. Khi chấm dứt kinh doanh hoạt động thể thao, phải thông báo và nộp lại ngay giấy chứng nhận cho cơ quan cấp giấy chứng nhận để tiện cho việc quản lý.

Mẫu giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Đánh giá bài viết
1 216
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo