Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động

Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người được chứng nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2017/TT-BXD. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:

(TÊN ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..........., ngày...tháng...năm...

Ảnh 3x4
[đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi]

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Số: ……………………….

Họ và tên: ........................................................... Nam, Nữ: ...................

Sinh ngày: .............................................. Nơi sinh: .................................

Quốc tịch: ................................................................................................

Số CMND/Căn cước công dân.............Ngày cấp: ...............Nơi cấp.......

Đơn vị công tác: .......................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................

Đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm định:

.................................................................................................................

Được tổ chức từ ngày ...tháng ....... năm …… đến ngày .... tháng ……. năm …………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Đánh giá bài viết
1 770
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo