Mẫu giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, người được chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã như sau:

UBND(1) …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../GCN-UB

………., ngày ……… tháng …….. năm .....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CHẤP HÀNH XONG
THỜI HẠN GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

CHỦ TỊCH UBND (1) …………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 74 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

CHỨNG NHẬN:

Họ và tên: ................................................................................................. nam/nữ;

Tên gọi khác: ................................................................................................

Sinh ngày …../…../……..; tại: .......................................................................

Nơi cư trú: ....................................................................................................

Nguyên quán: ...............................................................................................

Số CMND: ………………; ngày cấp: ………………….; nơi cấp: ..................

Dân tộc: ……………; tôn giáo:………….. trình độ văn hóa: .........................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .................................................................

Đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ……../QĐ-UB ngày …../…../……… của Chủ tịch UBND(1) ......................................... kể từ ngày …/…/….

Nơi nhận:
- Người được cấp giấy chứng nhận;
- Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;
- Lưu UBND (VT)

CHỦ TỊCH

(1) Xã, phường, thị trấn;

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã

Đánh giá bài viết
1 68
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo