Mẫu giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào đoàn

Mẫu giấy bảo đảm của đoàn viên giới thiệu

Mẫu giấy bảo đảm của đoàn viên giới thiệu là mẫu giấy được lập ra để bảo đảm về việc giới thiệu thanh niên vào đoàn. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của người được giới thiệu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy tại đây.

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy bảo đảm của đoàn viên giới thiệu như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành chi đoàn ....................................

Tôi là: ......................................................................................................

Vào Đoàn ngày: ......................................................................................

Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh họat, công tác, tìm hiểu và giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn/anh (chị): ............................................. đã thể hiện những ưu, khuyết điểm sau:

- Ưu điểm: ...............................................................................................

- Khuyết điểm: .........................................................................................

Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy bạn/anh (chị) ....................................................... xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp anh (chị) vào Đoàn.

Tôi xin bảo đảm và chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn/anh (chị) nhanh chóng làm quen với công tác của Đoàn, trở thành đoàn viên xuất sắc.

............, ngày...tháng...năm...

Ký tên

Mẫu giấy bảo đảm của đoàn viên giới thiệu

Mẫu giấy bảo đảm của đoàn viên giới thiệu

Đánh giá bài viết
1 1.222
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo