Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại là gì? Mẫu bảng dự toán kinh phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại là gì?

Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại là mẫu bản dự toán được lập ra để dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Mẫu nêu rõ nội dung dự toán, số kinh phí dự toán...

2. Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
-------

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA
VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM…………………..

Tên đề án ………………………

STT

Nội dung hạng mục công việc

Dự toán đơn vị thực hiện đề nghị

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng kinh phí đề án

Tổng kinh phí hỗ trợ

1

Chi phí hỗ trợ doanh nghiệp

2

Chi phí cho cán bộ tổ chức

Tổng cộng

..........., ngày...tháng...năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 90