Mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên

Đơn xin vào Đảng của giáo viên

Mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên là mẫu đơn được giáo viên lập ra để xin được vào Đảng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của giáo viên làm đơn, nhận thức về Đảng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ ..........................

Tôi tên: ......................................................................................................

Nơi sinh: ....................................................................................................

Quê quán: .................................................................................................

Dân tộc: ........................................... - Tôn giáo: ......................................

Trình độ học vấn: ......................................................................................

Nơi ở hiện nay: .........................................................................................

Nghề nghiệp: ............................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ..............................................................

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...................., tại Được xét là cảm tình Đảng ngày.....tháng...năm... .tại chi bộ

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn(nếu có) tôi đã nhận thức

- Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt Nam, làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, mục đích của Đảng là xây dựng nước việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Đảng lấy chủ nghĩa mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân,

- Đảng là một tổ chức chặt chẻ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng, Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.

Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Trường ............... và Đảng ủy Xã ............... xét cho tôi được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam khi đứng vào hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cũng như năng lực công tác và phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực có sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, phát huy cao việc tự phê bình và phê bình, thực hện sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

........., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đơn xin vào Đảng của giáo viên

Đơn xin vào Đảng của giáo viên

Đánh giá bài viết
1 11.314
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo