Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới Bộ Tài nguyên và môi trường để xin được thăm dò, khảo sát khoáng sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức làm đơn, thời gian và địa điểm thăm dò, giới hạn diện tích thăm dò, chi phí cho cuộc thăm dò... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản tại đây.

Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác

Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản như sau:

(Tên tổ chức, cá nhân)...........
Địa chỉ: ..............................
--------------

Số:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................................................................

Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:.................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)

Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh...................

Diện tích là.....................(ha, km2)

Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........

Dự toán chi phí: ..................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tài liệu gửi kèm theo: (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Đánh giá bài viết
1 782
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo