Mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập

Mẫu đơn xin được mở đình chỉ để tiếp tục học tập

Mẫu đơn xin được mở đình chỉ để tiếp tục học tập là mẫu đơn được lập ra để xin được mở đình chỉ tiếp tục học tập. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, ý kiến đóng góp của người làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được mở đình chỉ để tiếp tục học tập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN MỞ ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP

Kính gửi: Ban lãnh đạo Khoa ............

Em tên là:……………………………………sinh ngày: ........................................

Lớp: Mã số SV: SĐT liên hệ: .............................................................................

Trong thời gian vừa qua, em đã bị đình chỉ học tập vì lý do: .............................

Sau khi tìm hiểu các quy định của nhà trường, em hiểu rằng: việc mở đình chỉ sẽ chỉ được ban lãnh đạo Khoa duyệt 01 lần duy nhất trong toàn khóa học.

Nay em viết đơn này kính gửi đến ban lãnh đạo Khoa ..................... xem xét và giải quyết cho em được mở đình chỉ để tiếp tục học tập.

Em xin cam kết từ nay đến kết thúc khóa học sẽ không để bị đình chỉ nữa. Nếu còn lập lại vi phạm em xin chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.

Trong khi chờ đợi sự xem xét và chấp thuận của nhà trường, em xin chân thành cảm ơn./.

BP.QLSV

..............., ngày...tháng...năm...

..........., ngày...tháng...năm...

Sinh viên

Lưu ý: Trong thời gian 07 ngày sinh viên phải liên hệ về Khoa để nhận đơn.

PHẦN DUYỆT CỦA KHOA

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Mẫu đơn xin được mở đình chỉ để tiếp tục học tập

Mẫu đơn xin được mở đình chỉ để tiếp tục học tập

Đánh giá bài viết
1 172
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo