Mẫu đơn xin học cùng lúc hai chương trình

Mẫu đơn xin được học cùng lúc hai chương trình đào tạo

Mẫu đơn xin được học cùng lúc hai chương trình đào tạo là mẫu đơn được lập ra để xin được học cùng lúc hai chương trình đào tạo. Mẫu đơn nêu rõ người làm đơn, thông tin về chương trình học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được học cùng lúc hai chương trình đào tạo như sau:

TRƯỜNG ..................

ĐƠN VỊ .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi:..................................

Họ và tên sinh viên: ...................................... MSSV: ...............................

Lớp: .............. Khoá: ...................

Điểm trung bình chung tích lũy tính đến Học kỳ: ......... Năm học:........... là: ..............

Qua tham khảo các qui định để học cùng lúc hai chương trình, tôi nhận thấy đã đủ điều kiện. Vì vậy tôi làm đơn này xin Ban lãnh đạo Khoa .....(Khoa quản lý ngành 2)......, Phòng Đào tạo Trường .................... cho phép đăng ký học chương trình thứ 2, như sau:

- Ngành đăng ký: .....................................................................................

- Bắt đầu học từ học kỳ: ........................ năm học: .................................

Kính mong Trường xem xét và giải quyết, tôi cam đoan chấp hành tốt mọi quy định của Trường./.

.........., ngày...tháng...năm...

Người viết đơn

Ý kiến CVHT ngành thứ nhất

Ý kiến của Khoa quản lý ngành thứ hai

Trưởng phòng Đào tạo

(QĐ thu nhận số: ……./QĐ-ĐHCT, ngày …/…/20… của Hiệu trưởng Trường ..................)

Lưu ý:

- Thời gian học chương trình 2 được tính trong tổng thời gian học tối đa của chương trình thứ 1;

- Đơn này chỉ dành cho sinh viên hiện đang theo học tại trường (chưa tốt nghiệp);

- Sau khi có Quyết định tốt nghiệp ngành thứ 1, sinh viên mang phiếu này đến phòng Đào tạo để đăng ký chuyển chính thức vào học chương trình 2.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bảng điểm;

2. Bảng kế hoạch học tập chương trình 1;

3. Chương trình đào tạo ngành thứ hai.

Mẫu đơn xin được học cùng lúc hai chương trình đào tạo

Mẫu đơn xin được học cùng lúc hai chương trình đào tạo

Đánh giá bài viết
1 186
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo