Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần

Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra hết học phần

Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần là mẫu đơn xin được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra để xin được hoàn kiểm tra kết thúc học phần. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của sinh viên, lý do xin hoãn kiểm tra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN
HOÃN KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN

Kính gửi: ……………………………………………….…………………

Họ và tên sinh viên: ......................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................

Mã số sinh viên: ............... Lớp: .......................... Ngành ............................

Thuộc Khoa: .................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................

Xin phép cho em hoãn kiểm tra kết thúc học phần: ..……….……………………………. Học kỳ............../năm học ................- ......., tổ chức kiểm tra vào ngày: .................................................................

Lí do: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

.........., ngày...tháng...năm...

Duyệt của Lãnh đạo Khoa

Người viết đơn

Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần

Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần

Đánh giá bài viết
1 288
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo