Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, xếp loại học lực... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS
NĂM HỌC .……..-………

Kính gửi: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

Em tên: ..................................................................................................................

Ngày sinh: .................................. Giới tính: ..........................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Có hộ khẩu thường trú tại: ....................................................................................

Hiện đang cư trú tại: .............................................................................................

Dân tộc: ................................., được hưởng ưu tiên, khuyến khích ....................

Đã học hết chương trình THCS năm .................

tại trường THCS: .................................................................................................

Xếp loại năm học lớp 9: * Hạnh kiểm:..................................................................

* Học Lực: ............................................................................................................

Nay làm đơn này kính xin BGH nhà trường cho em được đăng ký xét tốt nghiệp THCS tại Hội đồng.

Các giấy tờ gửi kèm theo gồm:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............., ngày..tháng...năm...

Kính đơn

Mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Đánh giá bài viết
1 1.694
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo