Mẫu đơn quyết định công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí

Mẫu bản đơn quyết định công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí

Mẫu đơn quyết định công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí là mẫu đơn được lập ra để quyết định về việc công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí. Mẫu được ban hành theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn quyết định công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…………

…….(địa danh), ngày…tháng…năm 20……

QUYẾT ĐỊNH
Công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...

Căn cứ …………………………………………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước;

Xét Đơn đề nghị công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí của ……..(1)……… và các hồ sơ liên quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí của ……..(1)………, với các nội dung:

- Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………….;

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………..;

- Đã được cấp vùng hoạt động vui chơi giải trí theo Quyết định số ...

Điều 2. ………(1)......... có trách nhiệm thanh thải vật chướng ngại và trả lại nguyên trạng tự nhiên của vùng hoạt động như trước khi được công bố.

Điều 3. Các …..(2).... và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
……………..
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn A

Ghi chú:

(1) Tên của tổ chức cá nhân đề nghị công bố đóng vùng hoạt động.

(2) Các cá nhân là thủ trưởng các tổ chức có liên quan.

Mẫu đơn quyết định công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí

Mẫu đơn quyết định công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo