Mẫu đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Mẫu đơn khiếu nại

Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại để xem xét lại. Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn khiếu nại về danh sách cử tri dưới đây.

Nội dung của đơn khiếu nại về danh sách cử tri

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

….…., ngày … tháng … năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc …..……………………………..)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

(cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án)

Họ và tên……………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………..Nam (nữ):………………………………….

Đối tượng bị khiếu nại: Danh sách cử tri của ………………………………….

Nội dung khiếu nại:

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Theo Điều 30 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”; điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015: “ Điều 33. Khiếu nại về danh sách cử tri, Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri….”

Dựa vào các căn cứ nêu trên đề nghị Tòa án nhân dân…………………………. xem xét lại những vấn đề mà tôi trình bày,

Những quyền và lợi ích hợp pháp sẽ bị xâm phạm:.. …………………………………..

Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại: (nếu đã gửi đơn khiếu nại đến ở cơ quan cấp dưới của cơ quan này): ………………………………………………………

Cam kết của người khiếu nại………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tài liệu gửi theo ………………………………………………………………………

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Mẫu đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo